مسکن -کندو

اعضای تیم

بزودی راه اندازی می شود

نیما ملکی

نیما ملکی

فوق لیسانس معماری از دانشگاه امیرکبیر
محمود ترابی زاده

محمود ترابی زاده

لیسانس راه و ساختمان و فوق لیسانس طراحی داخلی
داوود زکی نژآد

داوود زکی نژآد

دکترای معماری و فوق لیسانس معماری از دانشگاه هاروارد
احمد صنایی نژآد

احمد صنایی نژآد

فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران